RODO

Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO” pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania przez STIMO Sp. z o.o. (sieć Stimo.NET) danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

Już na wstępie pragniemy Państwa zapewnić, iż nasza Spółka wdrożyła szereg procedur oraz przeprowadziła wiele działań aby sprostać wymaganiom RODO, a co za tym idzie aby Państwa dane osobowe były należycie chronione. Poniżej przedstawiamy zestawienie podstawowych informacji o zakresie i zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych przez STIMO Sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych jest :
  a. STIMO Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno, operator sieci Stimo.NET (dalej „STIMO” lub Stimo.NET),
 2. Dane mogły zostać zebrane bezpośrednio od Państwa, lub poprzez sieć naszych partnerów.
 3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
  a. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
  b. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. C RODO,
 4. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy: a. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
  b. marketing usług własnych,
  c. weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
  d. wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi),
  e. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  f. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc. A mających związek z przedmiotem działalności
 5. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych, zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.
 6. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych.
 7. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców: a. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego świadczenia Państwu usług,
  b. Naszym współpracownikom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,
  c. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
  d. Kurierom, poczcie i in. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
  e. Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
  f. Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności (jeśli dotyczy danego przypadku),
  g. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem (jeśli dotyczy danego przypadku),
  h. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc. (jeśli dotyczy danego przypadku),
  i. Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.
 8. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.
 9. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
 10. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
 11. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 12. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 13. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.
 14. W przyszłości może okazać się, że istnieje potrzeba przetwarzania Państwa danych na cele inne, niż pierwotnie zebrano. W takim wypadku przekażemy Państwu wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje związane z taką okolicznością.
 15. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Stimo.NET w Krośnie, ul. Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno tel. + 48 134201030 lub pod adresem e-mail biuro@stimo.net

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.